اعلان دعوت به داوطلبی تهیه مواد و اجرای احجام پروژه کاری ساختمانی و شبکه برق ، برج برج تعلیمی 40 متر مربوط به قوماندانی قول اردوی عملیات خاص سال مالی 1400 است.#RFQ

Cinque Terre

Ministry of Defence

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه مواد و اجرای احجام پروژه کاری ساختمانی و شبکه برق ، برج برج تعلیمی 40 متر مربوط به قوماندانی قول اردوی عملیات خاص سال مالی 1400 است.#RFQ

Company Address
Province : Kabul
Closing Date : 2021-04-24
House Number : 0
License ID : 0
Street Number : 0
District : -
Website Address : www.mod.gov.af

Download Pdf

you can't downlaod this file because you are not an VIP or normal member