کرایه گیری تعمیرات برای مکاتب#ITB

Cinque Terre

Ministry of Education

ریاست معارف شهر کابل تعمیرات کرائی ذیل: 1. تعمیر(۲۶) اطاقه واقع در ساحه مکتب مسعود سعد برای مکتب مذکور مربوط به حوزه دهم 2. تعمیر(۱۰) اطاقه واقع چشمه کوتل برای مکتب ابتدائیه سالنگ نوین مربوط حوزه هفدهم 3. تعمیر(۱۰) اطاقه واقع دیوان بیگی برای مکتب متوسطه دیوان بیگی مربوط حوزه پنجم 4. تعمیر(۲۲) اطاقه واقع در ساحه لیسه نسوان شهرک طلایی برای مکتب مذکور مربوط حوزه هفدهم 5. تعمیر(۱۳) اطاقه واقع قلعه واحد مکتب متوسطه قلعه واحد مربوط حوزه پنجم 6. تعمیر(۱۸) اطاقه واقع باغ بالا برای مکتب متوسطه باغ بالا مربوط حوزه پنجم

Company Address
Province : Kabul
Closing Date : 2021-04-27
House Number : 0
License ID : 0
Street Number : 0
District : -
Website Address : https://moe.gov.af/

Download Pdf

you can't downlaod this file because you are not an VIP or normal member