کرایه دهی یک قطعه زمین نمبر(۴۳۷) مسمی به مخزن خشک به مساحت(۱۳۳۸.۱۶) مترمربع#ITB

Cinque Terre

Bank-e-Millie Afghan

بانک ملی افغان یک قطعه زمین نمبر(۴۳۷) مسمی به مخزن خشک به مساحت(۱۳۳۸.۱۶) مترمربع جایداد خویش واقع کارته سه را از طریق دواطلبی به کرایه می دهد #ITB

Company Address
Province : Kabul
Closing Date : 2021-04-27
House Number : 0
License ID : 0
Street Number : 0
District : Ibn-e-sina wat
Website Address : https://www.bma.com.af/dari/index_fa.php

Download Pdf

you can't downlaod this file because you are not an VIP or normal member