شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره‌دهی موازی (6667) مترمربع زمین و سه پارکینگ واقع باغ عمومی پغمان از مربوطات ناحیه چهاردهم

Image

شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره‌دهی موازی (6667) مترمربع زمین و سه پارکینگ واقع باغ عمومی پغمان از مربوطات ناحیه چهاردهم

شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره‌دهی موازی (6667) مترمربع زمین و سه پارکینگ واقع باغ عمومی پغمان از مربوطات ناحیه چهاردهم

Kabul      83

Please Login or Sign Up to view details!

Download Pdf

you can't downlaod this file because you are not an VIP or normal member