عنوان داوطلبی: لات اول: پروژه ساخت و نصب کتاره های فلزی چهار راهی کمپنی واقع ناحیه پنجم لات دوم: فعال سازی سیستم سولر برای تقاطع های شهید هنکر ها، تنظیف و مارکیت

Image

عنوان داوطلبی: لات اول: پروژه ساخت و نصب کتاره های فلزی چهار راهی کمپنی واقع ناحیه پنجم لات دوم: فعال سازی سیستم سولر برای تقاطع های شهید هنکر ها، تنظیف و مارکیت

عنوان داوطلبی: لات اول: پروژه ساخت و نصب کتاره های فلزی چهار راهی کمپنی واقع ناحیه پنجم لات دوم: فعال سازی سیستم سولر برای تقاطع های شهید هنکر ها، تنظیف و مارکیت

Kabul      184

Please Login or Sign Up to view details!

Download

To download the file get Afghan Tenders membership and expand your business with national and international organizations.