به کرایه دهی چهارباب هنگرهای مربوط گدام سوم خویش را با ۲۳باب اتاق های دفتری وساحه سفید آن#RFP

Cinque Terre

Afghan Kart

شرکت افغان کارت به تعداد چهارباب هنگرهای مربوط گدام سوم خویش را با ۲۳باب اتاق های دفتری وساحه سفید آن که در جوار گمرک کابل سرک خواجه رواش مقابل قطعه امنیت ملی موقعیت دارد برای مدت سه سال به طوز مجموعی به کرایه میدهد#RFP

Company Address
Province : kabul
Closing Date : 2020-10-05
House Number : 0
License ID : 0
Street Number : 0
District : -
Website Address : http://old.acc.gov.af/fa

Download Pdf

Download Pdf

you can't downlaod this file because you are not an VIP or normal member