شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره‌دهی موازی (700) مترمربع زمین سفید واقع گولایی مهتاب قلعه از مربوطات ناحیه سیزدهم

Image

شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره‌دهی موازی (700) مترمربع زمین سفید واقع گولایی مهتاب قلعه از مربوطات ناحیه سیزدهم

شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره‌دهی موازی (700) مترمربع زمین سفید واقع گولایی مهتاب قلعه از مربوطات ناحیه سیزدهم

Kabul      88

Please Login or Sign Up to view details!

Download Pdf

you can't downlaod this file because you are not an VIP or normal member